Notícia destacada: Oberta la Convocatòria de beques d’investigació 2024/25 sobre càncer colorectal.

Mètodes Diagnosi

Autor/s: Dr. Javier Nebreda, Dra. Dolores Maluenda Colomer

Sigmoidoscòpia flexible

Aquesta tècnica consisteix a introduir un tub prim amb llum a través del recte fins a uns 60 centímetres a la cerca de pòlips, àrees anormals i càncer. Aquesta tècnica permet diagnosticar més de la meitat de tots els càncers de còlon i agafar biòpsies de teixits si cal.
És una tècnica radiològica que permet veure la silueta del còlon després de la introducció d’un contrast baritat pel recte.

L’ènema de bari és una alternativa raonable, encara que menys eficaç, útil si no es disposa de colonoscòpia —convencional o virtual— o si el pacient no ha de ser sotmès a la sedació. Tanmateix, en el cas de detectar un pòlip no se’n podrà fer l’extirpació immediata durant la prova, tal com passa durant la colonoscòpia.

 

Enema opac

Es una técnica radiológica que permite ver la silueta del colon después de la introducción de un contraste baritado por el recto. 

El enema de bario es una alternativa razonable, aunque menos eficaz, útil si no se dispone de colonoscopia –convencional o virtual- o si el paciente no debe ser sometido a la sedación.

No obstante, en el caso de detectar un pólipo, no podrá realizarse la extirpación inmediata del mismo durante la prueba, tal como ocurre durante la colonoscopia.

Tacte Rectal

Consisteix en un examen del recte. El metge en qüestió introdueix un dit protegit amb un guant lubricat a través del recte per buscar masses o àrees anormals.