Notícia destacada: Oberta la Convocatòria de beques d’investigació 2024/25 sobre càncer colorectal.

Convocatòria premi al treball de divulgació 2018

CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE LA FUNDACIÓ OLGA TORRES
AL TREBALL DE DIVULGACIÓ 2018 SOBRE EL CÀNCER COLORECTAL

Bases de la convocatòria.

Aquest premi consisteix en un ajut econòmic adreçat a llicenciats o graduats per a dissenyar projectes de divulgació sobre la incidència a la societat del càncer colorectal, la importància per la població dels avenços en el camp de la investigació mèdica, la prevenció, la influència de l’estil de vida i la dieta. També, per a d’altres temes directament relacionats amb el càncer colorectal, diagnosi, tractament o prevenció.

En tots els casos, han d’estar dirigits per un doctor en Ciències de la Salut o Ciències de la Informació i en un centre reconegut de Catalunya.

L’import total de l’ajut és de 9.000,00 €.

És condició necessària que els sol·licitants tinguin el títol de grau o llicenciatura.

Els projectes presentats hauran de complir les condicions següents:

a. Definició de l’àrea de coneixement sobre el càncer colorectal que es centre el projecte.
b. Quantificació dels objectius que es volen abastar.
c. Bases objectives de què parteix el projecte.
d. Recursos necessaris per desenvolupar-lo: humans, materials, immaterials.

Les sol·licituds ha d’enviar-se en format Word o Pdf per correu electrònic a l’adreça de la Fundació: info@fundacioolgatorres.org. Cal adjuntant-hi en fitxers annexes la documentació següent:

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor.
b. Currículum vitae.
c. Còpia del títol de grau o llicenciat.
d. Memòria del projecte proposat amb el vistiplau del director del treball.
e. Cartes de presentació, si n’hi ha.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 1 de març de 2018.

El portarà a terme una comissió d’investigació de la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum vitae del candidat
b. Adequació de l’àmbit proposat
c. Pautes previstes per al desenvolupament del projecte
d. Equilibri entre recursos necessaris i objectius fixats
e. Viabilitat

La decisió es farà pública el mes de d’abril, i la concessió tindrà efecte durant la Nit de la Ciència de Sabadell dins de la mateixa anualitat.

La presentació de la sol·licitud implica per part del candidat l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 20 d’octubre de 2017