Notícia destacada: Oberta la Convocatòria de beques d’investigació 2024/25 sobre càncer colorectal.

Convocatòria Beques

Convocatòria beques exercici 2024/2025

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE RECERCA.
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2024.
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES.

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut econòmic a investigadors/es amb títol de doctor/a per a desenvolupar treballs de recerca en el camp del càncer colorectal en un Centre reconegut de Catalunya i/o d’Espanya.

Hi podran concórrer els/les investigadors/es integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria, amb l’única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions.

Es concediran dues beques, les quals es denominaran BECA JOSEP BOMBARDÓ NAVINÉS i BECA DIONÍS TORRES SEGURA, respectivament, en memòria de qui fou president i gran impulsor de la Fundació en el primer cas i del fundador en el segon.

Beca JOSEP BOMBARDÓ NAVINÉS.- Adreçada a Investigadors/es consolidats/des.

Hi podran concórrer aquells/es investigadors/res amb més de deu anys en possessió del títol de doctor/a. Concretament que l’hagin obtingut abans del 1er de Juliol de 2014.

Beca DIONÍS TORRES SEGURA.- Adreçada a investigadors/res emergents.

Hi podran concórrer aquells/es investigadors/es amb menys de deu anys en possessió del títol de doctor/a. Concretament que l’hagin obtingut amb posterioritat al 30 de Juny de 2014.
No quedaran inclosos en el còmput de deu anys els períodes de baixa o excedència per maternitat que s’acreditin a la sol·licitud.
Al presentar la sol·licitud el/la candidat/a haurà d’indicar a quina beca concorre.

L’import de cada beca és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.

El desemborsament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació que haurà d’obtenir la conformitat de la comissió interna designada per la FOT per al seguiment del Projecte. El pagament es realitzarà directament al Centre en el que es desenvolupi la recerca, via donació.

La beca no admet costos indirectes.

Els/les sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a.  Lliurar trimestralment a la Fundació un informe del progrés de la recerca per a la qual se li ha concedit l’ajut amb indicació de les fites que es vagin assolint. I un informe final de les conclusions de la investigació, així com un resum divulgatiu.

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Lliurar un abstrac dels articles que es publiquin, autoritzant a la FOT a reproduir-los en els medis de difusió que utilitzi. En el cas d’articles publicats a revistes científiques facilitar l’enllaç de la publicació originària.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui degudament informada i li sigui reconeguda i garantida la participació en els drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requerit/da per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

f. L’acceptació de l’ajut implicarà que els/les participants coneixen i accepten el marc definit per les normatives legals i ètiques en vigor, entre altres, les que tenen relació amb experimentació amb humans, ús de mostres i dades humanes, experimentació amb animals i amb el respecte a la seguretat i al medi ambient.

Al mateix temps es comprometen a desenvolupar el seu treball en el marc definit pel Codi Europeu de Bones Pràctiques Científiques:

http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf

g. Acceptar la normativa establerta per la Fundació sobre Protecció de Dades:

Política de privacitat

La sol·licitud es formalitzarà complimentant el formulari que s’adjunta al final, enviant-lo signat escanejat per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum

c. Títol de Doctor/a o expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol.

d. Memòria del treball que es proposa redactada en anglès i signada pel/per la sol·licitant.

e. Escrit signat pel/per la Responsable del Centre on s’ha de realitzar la recerca acceptant acollir el seu desenvolupament en cas d’obtenir la beca.

f. Historial del grup d’investigació en el que s’integra l’investigador/a dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

g. Cartes de presentació o recomanació, si n’hi ha.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2024.

El portarà a terme una comissió designada per la Fundació i es basarà en els criteris següents:

En l’avaluació dels projectes es considerarà la qualitat del projecte en un 40%, el  currículum del/la sol·licitant en un 30% i l’historial del grup en relació amb la temàtica de la convocatòria en un 30% segons la valoració que realitzi la comissió d’investigació a partir de la documentació presentada.

Al valorar la qualitat del projecte es tindrà en compte l’aplicació clínica, l’explotació en forma de patents, així com el paper de la bioinformàtica i la optimització de tecnologies d’alt rendiment.

A les sol·licituds de la Beca Dionís Torres Segura es prendrà en consideració si el candidat proposa una línia d’investigació pròpia o un camp inèdit.

S’ha previst que la resolució es produeixi a finals del mes d’Octubre i el resultat es faci públic per mitjà del Web de la Fundació i notificació enviada per correu electrònic als/les participants. Es comunicarà la posició obtinguda als/les participants que hagin quedat classificats en els cinc primers llocs de cada beca. En cap cas no es facilitarà informació individual de les opinions emeses pels membres del jurat. L’adjudicació s’efectuarà dintre de la mateixa anualitat.

La presentació de la sol·licitud implica per part dels/les candidats/tes l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 15 de Març de 2024.

Convocatòria beques exercici 2023/2024

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE RECERCA.
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2023.
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES.

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut econòmic a investigadors/es amb títol de doctor/a per a desenvolupar treballs de recerca en el camp del càncer colorectal en un Centre reconegut de Catalunya i/o d’Espanya.

Hi podran concórrer els/les investigadors/es integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria, amb l’única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions.

Es concediran dues beques, les quals es denominaran BECA JOSEP BOMBARDÓ NAVINÉS i BECA DIONÍS TORRES SEGURA, respectivament, en memòria de qui fou president i gran impulsor de la Fundació en el primer cas i del fundador en el segon.

Beca JOSEP BOMBARDÓ NAVINÉS.- Adreçada a Investigadors/es consolidats/des.

Hi podran concórrer aquells/es investigadors/res amb més de deu anys en possessió del títol de doctor/a. Concretament que l’hagin obtingut abans del 1er de Juliol de 2013.

Beca DIONÍS TORRES SEGURA.- Adreçada a investigadors/res emergents.

Hi podran concórrer aquells/es investigadors/es amb menys de deu anys en possessió del títol de doctor/a. Concretament que l’hagin obtingut amb posterioritat al 30 de Juny de 2013.

No quedaran inclosos en el còmput de deu anys els períodes de baixa o excedència per maternitat que s’acreditin a la sol·licitud.

Al presentar la sol·licitud el/la candidat/a haurà d’indicar a quina beca concorre.

L’import de cada beca és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.

El desemborsament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació que haurà d’obtenir la conformitat de la comissió interna designada per la FOT per al seguiment del Projecte. El pagament es realitzarà directament al Centre en el que es desenvolupi la recerca, via donació.

Els/les sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Fundació un informe del progrés de la recerca per a la qual se li ha concedit l’ajut amb indicació de les fites que es vagin assolint. I un informe final de les conclusions de la investigació, així com un resum divulgatiu.

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Lliurar un abstract dels articles que es publiquin, autoritzant a la FOT a reproduir-los en els medis de difusió que utilitzi. En el cas d’articles publicats a revistes científiques facilitar l’enllaç de la publicació originària.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui degudament informada i li sigui reconeguda i garantida la participació en els drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requrit/da per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

f. L’acceptació de l’ajut implicarà que els/les participants coneixen i accepten el marc definit per les normatives legals i ètiques en vigor, entre altres, les que tenen relació amb experimentació amb humans, ús de mostres i dades humanes, experimentació amb animals i amb el respecte a la seguretat i al medi ambient.

Al mateix temps es comprometen a desenvolupar el seu treball en el marc definit pel Codi Europeu de Bones Pràctiques Científiques:

http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf

g. Acceptar la normativa establerta per la Fundació sobre Protecció de Dades:

Política de privacitat

La sol·licitud es formalitzarà complimentant el formulari que s’adjunta al final, enviant-lo signat escanejat per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum

c. Títol de Doctor/a o expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol.

d. Memòria del treball que es proposa redactada en anglès i signada pel/per la sol·licitant.

e. Escrit signat pel/per la Responsable del Centre on s’ha de realitzar la recerca acceptant acollir el seu desenvolupament en cas d’obtenir la beca.

f. Historial del grup d’investigació en el que s’integra l’investigador/a dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

g. Cartes de presentació o recomanació, si n’hi ha.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2023.

El portarà a terme una comissió designada per la Fundació i es basarà en els criteris següents:

En l’avaluació dels projectes es considerarà la qualitat del projecte en un 40%, el  currículum del/la sol·licitant en un 30% i l’historial del grup en relació amb la temàtica de la convocatòria en un 30% segons la valoració que realitzi la comissió d’investigació a partir de la documentació presentada.

Al valorar la qualitat del projecte es tindrà en compte l’aplicació clínica, l’explotació en forma de patents, així com el paper de la bioinformàtica i la optimització de tecnologies d’alt rendiment.

A les sol·licituds dels/les investigadors/res emergents es prendrà en consideració si el candidat proposa una línia d’investigació pròpia o un camp inèdit.

S’ha previst que la resolució es produeixi en el mes d’Octubre i el resultat es faci públic per mitjà del Web de la Fundació i notificació enviada per correu electrònic als/les participants. S’indicarà la posició obtinguda als/les participants que hagin quedat classificats en els cinc primers llocs de cada beca. En cap cas no es facilitarà informació individual de les opinions emeses pels membres del jurat. L’adjudicació s’efectuarà dintre de la mateixa anualitat.

La presentació de la sol·licitud implica per part dels/les candidats/tes l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 30 de Març de 2023.

Convocatòria beques exercici 2022/2023

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE RECERCA.
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2022.
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES.

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut econòmic a investigadors/es amb títol de doctor/a per a desenvolupar treballs de recerca en el camp del càncer colorectal en un Centre reconegut de Catalunya i/o d’Espanya.

Hi podran concórrer els/les investigadors/es integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria, amb l’única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions.

Es concediran dues beques, les quals es denominaran BECA JOSEP BOMBARDÓ NAVINÉS i BECA DIONÍS TORRES SEGURA, respectivament, en memòria de qui fou president i gran impulsor de la Fundació en el primer cas i del fundador en el segon.

Beca JOSEP BOMBARDÓ NAVINÉS.- Adreçada a Investigadors/es consolidats/des.

Hi podran concórrer aquells/es investigadors/res amb més de deu anys en possessió del títol de doctor/a. Concretament que l’hagin obtingut abans del 1er de Juliol de 2012.

Beca DIONÍS TORRES SEGURA.- Adreçada a investigadors/res emergents.

Hi podran concórrer aquells/es investigadors/es amb menys de deu anys en possessió del títol de doctor/a. Concretament que l’hagin obtingut amb posterioritat al 30 de Juny de 2012.

No quedaran inclosos en el còmput de deu anys els períodes de baixa o excedència per maternitat que s’acreditin a la sol·licitud.

Al presentar la sol·licitud el/la candidat/a haurà d’indicar a quina beca concorre.

L’import de cada beca és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.

El desemborsament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació que haurà d’obtenir la conformitat de la comissió interna designada per la FOT per al seguiment del Projecte. El pagament es realitzarà directament al Centre en el que es desenvolupi la recerca, via donació.

Els/les sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Fundació un informe del progrés de la recerca per a la qual se li ha concedit l’ajut amb indicació de les fites que es vagin assolint. I un informe final de les conclusions de la investigació, així com un resum divulgatiu.

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Lliurar un abstract dels articles que es publiquin, autoritzant a la FOT a reproduir-los en els medis de difusió que utilitzi. En el cas d’articles publicats a revistes científiques facilitar l’enllaç de la publicació originària.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui degudament informada i li sigui reconeguda i garantida la participació en els drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requrit/da per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

f. L’acceptació de l’ajut implicarà que els/les participants coneixen i accepten el marc definit per les normatives legals i ètiques en vigor, entre altres, les que tenen relació amb experimentació amb humans, ús de mostres i dades humanes, experimentació amb animals i amb el respecte a la seguretat i al medi ambient.

Al mateix temps es comprometen a desenvolupar el seu treball en el marc definit pel Codi Europeu de Bones Pràctiques Científiques:

http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf

g. Acceptar la normativa establerta per la Fundació sobre Protecció de Dades:

Política de privacitat

La sol·licitud es formalitzarà complimentant el formulari que s’adjunta al final, enviant-lo signat escanejat per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum

c. Títol de Doctor/a o expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol.

d. Memòria del treball que es proposa redactada en anglès i signada pel/per la sol·licitant.

e. Escrit signat pel/per la Responsable del Centre on s’ha de realitzar la recerca acceptant acollir el seu desenvolupament en cas d’obtenir la beca.

f. Historial del grup d’investigació en el que s’integra l’investigador/a dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

g. Cartes de presentació o recomanació, si n’hi ha.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2022.

El portarà a terme una comissió designada per la Fundació i es basarà en els criteris següents:

En l’avaluació dels projectes es considerarà la qualitat del projecte en un 40%, el  currículum del/la sol·licitant en un 30% i l’historial del grup en relació amb la temàtica de la convocatòria en un 30% segons la valoració que realitzi la comissió d’investigació a partir de la documentació presentada.

Al valorar la qualitat del projecte es tindrà en compte l’aplicació clínica, l’explotació en forma de patents, així com el paper de la bioinformàtica i la optimització de tecnologies d’alt rendiment.

A les sol·licituds dels/les investigadors/res emergents es prendrà en consideració si el candidat proposa una línia d’investigació pròpia o un camp inèdit.

S’ha previst que la resolució es produeixi en el mes d’Octubre i el resultat es faci públic per mitjà del Web de la Fundació i notificació enviada per correu electrònic als/les participants. S’indicarà la posició obtinguda als/les participants que hagin quedat classificats en els cinc primers llocs de cada beca. En cap cas no es facilitarà informació individual de les opinions emeses pels membres del jurat. L’adjudicació s’efectuarà dintre de la mateixa anualitat.

La presentació de la sol·licitud implica per part dels/les candidats/tes l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 31 de Març de 2022.

Convocatòria beques exercici 2021/2022

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE RECERCA.
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2021.
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES.

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut econòmic a investigadors/es amb títol de doctor/a per a desenvolupar treballs de recerca en el camp del càncer colorectal en un Centre reconegut de Catalunya i/o d’Espanya.

Hi podran concórrer els/les investigadors/es integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria, amb l’única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions.

Es concediran dues beques. Una per a cada una de les Modalitats A i B.

Modalitat A.- Adreçada a Investigadors/es consolidats/des.

Participaran a la Modalitat A) aquells/es investigadors/res amb més de deu anys en possessió del títol de doctor/a. Concretament que l’hagin obtingut abans del 1er de Juliol de 2011.

Modalitat B.- Adreçada a investigadors/res emergents.

Participaran a la Modalitat B) aquells/es investigadors/es amb menys de deu anys en possessió del títol de doctor/a. Concretament que l’hagin obtingut amb posterioritat al 30 de Juny de 2011.

No quedaran inclosos en el còmput de deu anys els períodes de baixa o excedència per maternitat que s’acreditin a la sol·licitud.

Al presentar la sol·licitud el/la candidat/a haurà d’indicar a quina de les modalitats concorre.

L’import de cada beca és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.

El desemborsament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació que haurà d’obtenir la conformitat de la comissió interna designada per la FOT per al seguiment del Projecte. El pagament es realitzarà directament al Centre en el que es desenvolupi la recerca, via donació.

Els/les sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Fundació un informe del progrés de la recerca per a la qual se li ha concedit l’ajut amb indicació de les fites que es vagin assolint. I un informe final de les conclusions de la investigació, així com un resum divulgatiu.

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Lliurar un abstract dels articles que es publiquin, autoritzant a la FOT a reproduir-los en els medis de difusió que utilitzi. En el cas d’articles publicats a revistes científiques facilitar l’enllaç de la publicació originària.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui degudament informada i li sigui reconeguda i garantida la participació en els drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requrit/da per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

f. L’acceptació de l’ajut implicarà que els/les participants coneixen i accepten el marc definit per les normatives legals i ètiques en vigor, entre altres, les que tenen relació amb experimentació amb humans, ús de mostres i dades humanes, experimentació amb animals i amb el respecte a la seguretat i al medi ambient.

Al mateix temps es comprometen a desenvolupar el seu treball en el marc definit pel Codi Europeu de Bones Pràctiques Científiques:

http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf

g. Acceptar la normativa establerta per la Fundació sobre Protecció de Dades:

Política de privacitat

La sol·licitud es formalitzarà complimentant el formulari que s’adjunta al final, enviant-lo signat escanejat per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum

c. Títol de Doctor/a o expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol.

d. Memòria del treball que es proposa redactada en anglès i signada pel/per la sol·licitant.

e. Escrit signat pel/per la Responsable del Centre on s’ha de realitzar la recerca acceptant acollir el seu desenvolupament en cas d’obtenir la beca.

f. Historial del grup d’investigació en el que s’integra l’investigador/a dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

g. Cartes de presentació o recomanació, si n’hi ha.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2021.

El portarà a terme una comissió designada per la Fundació i es basarà en els criteris següents:

En l’avaluació dels projectes es considerarà la qualitat del projecte en un 40%, el  currículum del/la sol·licitant en un 30% i l’historial del grup en relació amb la temàtica de la convocatòria en un 30% segons la valoració que realitzi la comissió d’investigació a partir de la documentació presentada.

Al valorar la qualitat del projecte es tindrà en compte l’aplicació clínica, l’explotació en forma de patents, així com el paper de la bioinformàtica i la optimització de tecnologies d’alt rendiment.

A les sol·licituds de la Modalitat B es prendrà en consideració si el candidat proposa una línia d’investigació pròpia o un camp inèdit.

S’ha previst que la resolució es produeixi en el mes d’Octubre i el resultat es faci públic per mitjà del Web de la Fundació i notificació enviada per correu electrònic als/les participants. L’adjudicació s’efectuarà dintre de la mateixa anualitat.

La presentació de la sol·licitud implica per part dels/les candidats/tes l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 15 de Març de 2021.

Convocatòria beques exercici 2020/2021

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE RECERCA.
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2020.
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES.

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut econòmic a investigadors/es amb títol de doctor/a per a desenvolupar treballs de recerca en el camp del càncer colorectal en un Centre reconegut de Catalunya i/o d’Espanya.

Hi podran concórrer els/les investigadors/es integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria, amb l’única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions.

Es concediran dues beques. Una per a cada una de les Modalitats A i B.

Modalitat A.- Adreçada a Investigadors/es consolidats/des.

Hi podran concórrer els/les investigadors/es integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria, amb l’única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions.

Participaran a la Modalitat A) aquells/es investigadors/res que hagin obtingut el títol de doctor/a abans del 1 de Juliol de 2010.

Modalitat B.- Adreçada a investigadors/res emergents.

Destinada a investigadors/es integrats/des en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria que faci menys deu anys de l’obtenció de la titulació de doctor/a i que no hagin estat beneficiaris/àries de cap beca de la FOT en les dues últimes edicions. El projecte haurà d’estar dirigit per un/a investigador/a sènior.

Participaran a la Modalitat B) aquells/es investigadors/es que hagin obtingut el títol de doctor/a amb posterioritat a el 30 de Juny de 2010 i abans d’1 de juliol de 2020.

No quedaran inclosos en el còmput de deu anys els períodes de baixa o excedència per maternitat que s’acreditin a la sol·licitud.

Al presentar la sol·licitud el/la candidat/a haurà d’indicar a quina de les modalitats concorre.

L’import de cada beca és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.

El desemborsament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació que haurà d’obtenir la conformitat de la comissió interna designada per la FOT per al seguiment del Projecte. El pagament es realitzarà directament al Centre en el que es desenvolupi la recerca, via donació.

Els/les sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Fundació un informe del progrés de la recerca per a la qual se li ha concedit l’ajut amb indicació de les fites que es vagin assolint. I un informe final de les conclusions de la investigació, així com un resum divulgatiu.

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Lliurar un abstract dels articles que es publiquin, autoritzant a la FOT a reproduir-los en els medis de difusió que utilitzi. En el cas d’articles publicats a revistes científiques facilitar l’enllaç de la publicació originària.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui degudament informada i li sigui reconeguda i garantida la participació en els drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requerit per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

f. L’acceptació de l’ajut implicarà que els/les participants coneixen i accepten el marc definit per les normatives legals i ètiques en vigor, entre altres, les que tenen relació amb experimentació amb humans, ús de mostres i dades humanes, experimentació amb animals i amb el respecte a la seguretat i amb el medi ambient.

Al mateix temps es comprometen a desenvolupar el seu treball en el marc definit pel Codi Europeu de Bones Pràctiques Científiques:

http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf

g. Acceptar la normativa establerta per la Fundació sobre Protecció de Dades:

Política de privacitat

La sol·licitud es formalitzarà complimentant el formulari que s’adjunta al final, enviant-lo signat escanejat per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum

c. Títol de Doctor/a o expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol.

d. Memòria del treball que es proposa redactada en anglès i signada pel/per la sol·licitant.

e. Escrit signat pel/per la Responsable del Centre on s’ha de realitzar la recerca acceptant acollir el seu desenvolupament en cas d’obtenir la beca.

f. Historial del grup d’investigació en el que s’integra l’investigador/a dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

g. Cartes de presentació o recomanació, si n’hi ha.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2020.

El portarà a terme una comissió designada per la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum del/la candidat/a.

b. Memòria del treball proposat.

c. Historial científic del grup receptor.

d. Es valorarà les aplicacions clíniques i/o l’explotació en forma de patents.

e. Es considerà el paper de la bioinformàtica i l’optimització de tecnologies d’alt rendiment.

 

S’ha previst que la resolució es produeixi en el mes d’Octubre i el resultat es faci públic per mitjà del Web de la Fundació i notificació enviada per correu electrònic als participants. L’adjudicació s’efectuarà dintre de la mateixa anualitat.

La presentació de la sol·licitud implica per part dels/les candidats/tes l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 15 de Març de 2020.

Convocatòria beques exercici 2019/2020

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE RECERCA.
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2019.
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES.

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut econòmic a investigadors amb títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp del càncer colorectal en un Centre reconegut de Catalunya i/o d’Espanya.

Es concediran dues beques. Una per a cada una de les Modalitats A i B.

Modalitat A.- Adreçada a Investigadors consolidats.

Hi podran concórrer els investigadors integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria, amb l’única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions.

Modalitat B.- Adreçada a investigadors emergents.

Destinada a investigadors integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria que faci menys deu anys de l’obtenció de la titulació de doctor i que no hagin estat beneficiaris de cap beca de la FOT en les dues últimes edicions. El projecte haurà d’estar dirigit per un investigador sènior.

No quedaran inclosos en el còmput de deu anys els períodes de baixa o excedència per maternitat que s’acreditin a la sol·licitud.

Al presentar la sol·licitud el candidat haurà d’indicar a quina de les modalitats concorre.

L’import de cada beca és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.

El desemborsament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació que haurà d’obtenir la conformitat de la comissió interna designada per la FOT per al seguiment del Projecte. El pagament es realitzarà directament al Centre en el que es desenvolupi la recerca, via donació.

Els/les sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Fundació un informe del progrés de la recerca per a la qual se li ha concedit l’ajut amb indicació de les fites que es vagin assolint. I un informe final de les conclusions de la investigació, així com un resum divulgatiu.

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Lliurar un abstract dels articles que es publiquin, autoritzant a la FOT a reproduir-los en els medis de difusió que utilitzi. En el cas d’articles publicats a revistes científiques facilitar l’enllaç de la publicació originària.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui degudament informada i li sigui reconeguda i garantida la participació en els drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requrit/da per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

f. L’acceptació de l’ajut implicarà que els/les participants coneixen i accepten el marc definit per les normatives legals i ètiques en vigor, entre altres, les que tenen relació amb experimentació amb humans, ús de mostres i dades humanes, experimentació amb animals i amb el respecte a la seguretat i al medi ambient.

Al mateix temps es comprometen a desenvolupar el seu treball en el marc definit pel Codi Europeu de Bones Pràctiques Científiques:

http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf

g. Acceptar la normativa establerta per la Fundació sobre Protecció de Dades:

Política de privacitat

La sol·licitud es formalitzarà complimentant el formulari que s’adjunta al final, enviant-lo signat escanejat per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum

c. Títol de Doctor/a o expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol.

d. Memòria del treball que es proposa redactada en anglès i signada pel/per la sol·licitant.

e. Escrit signat pel/per la Responsable del Centre on s’ha de realitzar la recerca acceptant acollir el seu desenvolupament en cas d’obtenir la beca.

f. Historial del grup d’investigació en el que s’integra l’investigador/a dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

g. Cartes de presentació o recomanació, si n’hi ha.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2019.

El portarà a terme una comissió designada per la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum del/la candidat/a.

b. Memòria del treball proposat.

c. Historial científic del grup receptor.

d. Es valorarà les aplicacions clíniques i/o l’explotació en forma de patents.

e. Es considerà el paper de la bioinformàtica i l’optimització de tecnologies d’alt rendiment.

S’ha previst que la resolució es produeixi en el mes d’Octubre i el resultat es faci públic per mitjà del Web de la Fundació i notificació enviada per correu electrònic als participants. L’adjudicació s’efectuarà dintre de la mateixa anualitat.

La presentació de la sol·licitud implica per part dels/les candidats/tes l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 15 de Març de 2019.

Convocatòria beques exercici 2018/2019

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE RECERCA.
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2018.
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES.

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut econòmic a investigadors amb títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp del càncer colorectal en un Centre reconegut de Catalunya i/o d’Espanya.

Es concediran dues beques. Una per a cada una de les Modalitats A i B.

Modalitat A.- Adreçada a Investigadors consolidats.

Hi podran concórrer els investigadors integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria, amb l’única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions.

Modalitat B.- Adreçada a investigadors emergents.

Destinada a investigadors integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria que faci menys deu anys de l’obtenció de la titulació de doctor i que no hagin estat beneficiaris de cap beca de la FOT en les dues últimes edicions. El projecte haurà d’estar dirigit per un investigador sènior.

No quedaran inclosos en el còmput de deu anys els períodes de baixa o excedència per maternitat que s’acreditin a la sol·licitud.

Al presentar la sol·licitud el candidat haurà d’indicar a quina de les modalitats concorre.

L’import de cada beca és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.

El desemborsament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació que haurà d’obtenir la conformitat de la comissió interna designada per la FOT per al seguiment del Projecte. El pagament es realitzarà directament al Centre en el que es desenvolupi la recerca, via donació.

Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Fundació un informe del progrés de la recerca per a la qual se li ha concedit l’ajut amb indicació de les fites que es vagin assolint. I un informe final de les conclusions de la investigació, així com un resum divulgatiu.

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Lliurar un abstract dels articles que es publiquin, autoritzant a la FOT a reproduir-los en els medis de difusió que utilitzi. En el cas d’articles publicats a revistes científiques facilitar l’enllaç de la publicació originària.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui degudament informada i li sigui reconeguda i garantida la participació en els drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requerit per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

f. L’acceptació de l’ajut implicarà que els participants coneixen i accepten el marc definit per les normatives legals i ètiques en vigor, entre altres, les que tenen relació amb experimentació amb humans, ús de mostres i dades humanes, experimentació amb animals i amb el respecte a la seguretat i amb el medi ambient. Al mateix temps es comprometen a desenvolupar el seu treball en el marc definit pel Codi Europeu de Bones Pràctiques Científiques (http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf).

La sol·licitud ha d’enviar-se en format Word o Pdf. per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum

c. Títol de Doctor o expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol.

d. Memòria del treball que proposa redactada en anglès i signada pel sol·licitant.

En el cas dels sol·licitants de la modalitat B hi ha de constar el vist i plau de l‘investigador sènior director del treball.

e. Escrit signat pel Responsable del Centre en el que es realitzarà la recerca acceptant acollir el desenvolupament de la recerca en cas d’obtenir la beca.

f. Historial del grup d’investigació en el que s’integra l’investigador dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

g. Cartes de presentació o recomanació, si n’hi ha.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2018.

El portarà a terme una comissió designada per la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum del candidat.

b. Memòria del treball proposat.

c. Historial científic del grup receptor.

d. Es valorarà les aplicacions clíniques i/o l’explotació en forma de patents.

e. Es considerà el paper de la bioinformàtica i l’optimització de tecnologies d’alt rendiment.

 

S’ha previst que la decisió es faci pública en el mes d’Octubre, i la concessió tingui lloc dintre de la mateixa anualitat.

La presentació de la sol·licitud implica per part dels candidats l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 15 de Març de 2018.

Convocatòria beques exercici 2017/2018

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE RECERCA.
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2017.
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES.

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut econòmic a investigadors amb títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp del càncer colorectal en un Centre reconegut de Catalunya i/o d’Espanya.

Es concediran dues beques. Una per a cada una de les Modalitats A i B.

Modalitat A.- Adreçada a Investigadors consolidats.

Hi podran concórrer els investigadors integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria, amb la única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions.

Modalitat B.- Adreçada a investigadors emergents.

Destinada a investigadors integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria que faci menys deu anys de l’obtenció de la titulació de doctor i que no hagin estat beneficiaris de cap beca de la FOT en les dues últimes edicions. El projecte haurà d’estar dirigit per un investigador sènior.

No quedaran inclosos en el còmput de deu anys els períodes de baixa o excedència per maternitat que s’acreditin a la sol·licitud.

Al presentar la sol·licitud el candidat haurà d’indicar a quina de les modalitats concorre. 

L’import de cada beca és de 60.000,00 €  i es distribuirà en dues anualitats. El desemborsament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació que haurà d’obtenir la conformitat de la comissió interna designada per la FOT per al seguiment del Projecte.

El pagament es realitzarà directament al Centre en el que es desenvolupi la recerca, via donació.

Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Fundació un informe del progrés de la recerca per a la qual se li ha concedit l’ajut amb indicació de les fites que es vagin assolint. I un informe final de les conclusions de la investigació, així com un resum divulgatiu.

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Lliurar un abstract dels articles que es publiquin, autoritzant a la FOT a reproduir-los en els medis de difusió que utilitzi. En el cas d’articles publicats a revistes científiques facilitar l’enllaç de la publicació originària.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui degudament informada i li sigui reconeguda i garantida la participació en els drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requerit per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

La sol·licitud ha d’enviar-se en format Word o Pdf. per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org   adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum

c. Títol de Doctor o expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol.

d. Memòria del treball que proposa redactada en anglès i signada pel sol·licitant.

En el cas dels sol·licitants de la modalitat B hi ha de constar el vist i plau de l‘investigador sènior director del treball.

e. Escrit signat pel Responsable del Centre en el que es realitzarà la recerca acceptant acollir el desenvolupament de la recerca en cas d’obtenir la beca.

f. Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

g. Cartes de presentació o recomanació, si n’hi ha.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2017.

El portarà a terme una comissió designada per la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum del candidat.

b. Memòria del treball proposat.

c. Historial científic del grup receptor.

d. Es valorarà les aplicacions clíniques i/o l’explotació en forma de patents.

e. Es considerà el paper de la bioinformàtica i l’optimització de tecnologies d’alt rendiment.

S’ha previst que la decisió es faci pública en el mes d’Octubre, i la concessió tingui lloc dintre de la mateixa anualitat.  

La presentació de la sol·licitud implica per part dels candidats l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 15 de Març de 2017.

Convocatòria beques exercici 2016/2017

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE RECERCA.
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2016.
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES.

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut econòmic a investigadors amb títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp del càncer colorectal en un Centre reconegut de Catalunya i/o d’Espanya.

Es concediran dues beques. Una per a cada una de les Modalitats A i B.

Modalitat A.- Adreçada a Investigadors consolidats.

Hi podran concórrer els investigadors integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria, amb la única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions.

Modalitat B.- Adreçada a investigadors emergents.

Destinada a sol·licitants que faci menys de 10 anys de l’obtenció de la titulació de doctor i que no hagin sigut beneficiaris de cap beca de la FOT en les dues últimes edicions. El projecte haurà d’estar dirigit per un investigador sènior.

Al presentar la sol·licitud el candidat haurà d’indicar a quina de les modalitats concorre. 

L’import de cada beca és de 60.000,00 €  i es distribuirà en dues anualitats.

El pagament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació que haurà d’obtenir la conformitat de la comissió interna designada per la FOT per al seguiment del Projecte.

Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Fundació un informe del progrés de la recerca per a la qual se li ha concedit l’ajut amb indicació de les fites que es vagin assolint. I un informe final de les conclusions de la investigació, així com un resum divulgatiu.

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Lliurar un abstract dels articles que es publiquin, autoritzant a la FOT a reproduir-los en els medis de difusió que utilitzi. En el cas d’articles publicats a revistes científiques facilitar l’enllaç de la publicació originària.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui degudament informada i li sigui reconeguda i garantida la participació en els drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requerit per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

La sol·licitud ha d’enviar-se en format Word o Pdf. per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org   adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum

c. Títol de Doctor o expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol.

d. Memòria del treball que proposa redactada en anglès i signada pel sol·licitant.

En el cas dels sol·licitants de la modalitat B hi ha de constar el vist i plau de l‘investigador sènior director del treball.

e. Escrit signat pel Responsable del Grup Receptor acceptant acollir el desenvolupament de la recerca en cas d’obtenir la beca.

f. Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

g. Cartes de presentació o recomanació, si n’hi ha.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2016.

El portarà a terme una comissió designada per la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum del candidat.

b. Memòria del treball proposat.

c. Historial científic del grup receptor.

d. Es valorarà les aplicacions clíniques i/o l’explotació en forma de patents.

e. Es considerà el paper de la bioinformàtica i l’optimització de tecnologies d’alt rendiment.

S’ha previst que la decisió es faci pública en el mes d’Octubre, i la concessió tingui lloc dintre de la mateixa anualitat.  

La presentació de la sol·licitud implica per part dels candidats l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 15 de Març de 2016.

Convocatòria beca exercici 2015/2016

CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2015
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut a postgraduats amb el títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’estudi del càncer colorrectal, dirigits per un doctor en Ciències de la Salut, en un Centre reconegut d’Espanya.

L’import total de l’ajut és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.
El pagament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació que haurà d’obtenir la conformitat per part de la comissió interna designada per la FOT per a fer el seguiment del Projecte.

És condició necessària que els sol·licitants tinguin el grau de doctor. Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Direcció de la Fundació, informació sobre els resultats obtinguts en els camps per als quals se’ls ha concedit l’ajut

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Lliurar un abstrac de les conclusions de la investigació, així com també un abstrac dels articles que es publiquin, autoritzant a la FOT  a reproduir-los en els medis de difusió que utilitzi. En el cas d’articles publicats a revistes científiques  facilitar l’enllaç de la publicació originària.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui part en les negociacions dels drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requerit per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

La sol·licitud ha d’enviar-se en format Word o Pdf. per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum vitae

c. Expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol de doctor

d. Memòria del treball que proposa amb el vist i plau del director del treball o
responsable del grup d’investigació receptor, havent de presentar una versió en anglès.

e. Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació. Es recomana que un mateix Grup d’Investigació no hi concorri amb més d’un projecte.

f. Cartes de presentació, si n’hi ha.

g. Es valorarà no haver obtingut algun ajut anterior per part de la FOT.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2015.

El portarà a terme una comissió d’investigació de la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum vitae del candidat.

b. Memòria del treball proposat.

c. Historial científic del grup receptor.

d. Es valorarà les aplicacions clíniques i/o l’explotació en forma de patents.

e. Es considerà el paper de la bioinformàtica i l’optimització de tecnologies d’alt rendiment.

La decisió es farà pública en el mes d’Octubre, i la concessió tindrà efecte dintre de la mateixa anualitat.

La presentació de la sol·licitud implica per part del candidat l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 15 de Març de 2015.

Convocatòria beca exercici 2014/2015

CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2014
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut a postgraduats amb el títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’estudi del càncer colorrectal, dirigits per un doctor en Ciències de la Salut, en un Centre reconegut d’Espanya.

L’import total de l’ajut és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.
El pagament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació que haurà d’obtenir la conformitat per part de la comissió interna designada per la FOT per a fer el seguiment del Projecte.

És condició necessària que els sol·licitants tinguin el grau de doctor. Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Direcció de la Fundació, informació sobre els resultats obtinguts en els camps per als quals se’ls ha concedit l’ajut

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Lliurar un abstrac de les conclusions de la investigació, així com també un abstrac dels articles que es publiquin, autoritzant a la FOT  a reproduir-los en els medis de difusió que utilitzi. En el cas d’articles publicats a revistes científiques  facilitar l’enllaç de la publicació originària.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui part en les negociacions dels drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requerit per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

La sol·licitud ha d’enviar-se en format Word o Pdf. per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum vitae

c. Expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol de doctor

d. Memòria del treball que proposa amb el vist i plau del director del treball o
responsable del grup d’investigació receptor, havent de presentar una versió en anglès.

e. Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació. Es recomana que un mateix Grup d’Investigació no hi concorri amb més d’un projecte.

f. Cartes de presentació, si n’hi ha.

g. Es valorarà no haver obtingut algun ajut anterior per part de la FOT.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2014.

El portarà a terme una comissió d’investigació de la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum vitae del candidat.

b. Memòria del treball proposat.

c. Historial científic del grup receptor.

d. Es valorarà les aplicacions clíniques i/o l’explotació en forma de patents.

e. Es considerà el paper de la bioinformàtica i l’optimització de tecnologies d’alt rendiment.

La decisió es farà pública en el mes d’Octubre, i la concessió tindrà efecte dintre de la mateixa anualitat.

La presentació de la sol·licitud implica per part del candidat l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 15 de Març de 2014.

Convocatòria beca exercici 2013/2014

CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2013
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut a postgraduats amb el títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’estudi del càncer colorrectal, dirigits per un doctor en Ciències de la Salut, en un Centre reconegut d’Espanya.

L’import total de l’ajut és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.
El pagament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació.

És condició necessària que els sol·licitants tinguin el grau de doctor. Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Direcció de la Fundació, informació sobre els resultats obtinguts en els camps per als quals se’ls ha concedit l’ajut

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Cedir els drets de publicació, tant de les conclusions com dels articles que es derivin de la investigació, en els mitjans de difusió que utilitzi la FOT.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui part en les negociacions dels drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requerit per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

La sol·licitud ha d’enviar-se en format Word o Pdf. per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum vitae

c. Expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol de doctor

d. Memòria del treball que proposa amb el vist i plau del director del treball o
responsable del grup d’investigació receptor, havent de presentar una versió en anglès.

e. Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació. Es recomana que un mateix Grup d’Investigació no hi concorri amb més d’un projecte.

f. Cartes de presentació, si n’hi ha.

g. Es valorarà no haver obtingut algun ajut anterior per part de la FOT.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2013.

El portarà a terme una comissió d’investigació de la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum vitae del candidat.

b. Memòria del treball proposat.

c. Historial científic del grup receptor.

d. Es valorarà les aplicacions clíniques i/o l’explotació en forma de patents.

e. Es considerà el paper de la bioinformàtica i l’optimització de tecnologies d’alt rendiment.

La decisió es farà pública en el mes d’Octubre, i la concessió tindrà efecte dintre de la mateixa anualitat.

 

La presentació de la sol·licitud implica per part del candidat l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 15 de Març de 2013.

Convocatòria beca exercici 2012/2013

CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2012
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES

Bases de la convocatòria


Aquestes beques consisteixen en un ajut a postgraduats amb el títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’estudi del càncer colorrectal, dirigits per un doctor en Ciències de la Salut, en un Centre reconegut d’Espanya.

L’import total de l’ajut és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.
El pagament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació.

És condició necessària que els sol·licitants tinguin el grau de doctor. Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Direcció de la Fundació, informació sobre els resultats obtinguts en els camps per als quals se’ls ha concedit l’ajut

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Cedir els drets de publicació, tant de les conclusions com dels articles que es derivin de la investigació, en els mitjans de difusió que utilitzi la FOT.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui part en les negociacions dels drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requerit per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

La sol·licitud ha d’enviar-se en format Word o Pdf. per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum vitae

c. Expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol de doctor

d. Memòria del treball que proposa amb el vist i plau del director del treball o
responsable del grup d’investigació receptor

e. Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.
Es recomana que un mateix Grup d’Investigació no hi concorri amb més d’un projecte..

f. Cartes de presentació, si n’hi ha

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2012.

El portarà a terme una comissió d’investigació de la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum vitae del candidat.
b. Memòria del treball proposat.
c. Historial científic del grup receptor.
d. Es valorarà les aplicacions clíniques i/o l’explotació en forma de patents.
e. Es considerà el paper de la bioinformàtica i l’optimització de tecnologies d’alt rendiment.

La decisió es farà pública en el mes d’Octubre, i la concessió tindrà efecte dintre de la mateixa anualitat.

La presentació de la sol·licitud implica per part del candidat l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 15 de Març de 2012.

Convocatòria beca exercici 2011/2012

CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2011
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES

Bases de la convocatòria


Aquestes beques consisteixen en un ajut a postgraduats amb el títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’estudi del càncer colorrectal, dirigits per un doctor en Ciències de la Salut, en un Centre reconegut d’Espanya.

L’import total de l’ajut és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.
El pagament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació.

És condició necessària que els sol·licitants tinguin el grau de doctor. Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Direcció de la Fundació, informació sobre els resultats obtinguts en els camps per als quals se’ls ha concedit l’ajut

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Cedir els drets de publicació, tant de les conclusions com dels articles que es derivin de la investigació, en els mitjans de difusió que utilitzi la FOT.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui part en les negociacions dels drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requerit per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

La sol·licitud ha d’enviar-se en format Word o Pdf. per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum vitae

c. Expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol de doctor

d. Memòria del treball que proposa amb el vist i plau del director del treball o
responsable del grup d’investigació receptor

e. Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.
Es recomana que un mateix Grup d’Investigació no hi concorri amb més d’un projecte..

f. Cartes de presentació, si n’hi ha

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2011.

El portarà a terme una comissió d’investigació de la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum vitae del candidat.
b. Memòria del treball proposat.
c. Historial científic del grup receptor.
d. Es valorarà les aplicacions clíniques i/o l’explotació en forma de patents.
e. Es considerà el paper de la bioinformàtica i l’optimització de tecnologies d’alt rendiment.

La decisió es farà pública en el mes d’Octubre, i la concessió tindrà efecte dintre de la mateixa anualitat.

La presentació de la sol·licitud implica per part del candidat l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Convocatòria beca exercici 2010/2011

CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2010
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES

Bases de la convocatòria


Aquestes beques consisteixen en un ajut a postgraduats amb el títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’estudi del càncer colorrectal, dirigits per un doctor en Ciències de la Salut, en un Centre reconegut d’Espanya.

L’import total de l’ajut és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.
El pagament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació.

És condició necessària que els sol·licitants tinguin el grau de doctor. Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Direcció de la Fundació, informació sobre els resultats obtinguts en els camps per als quals se’ls ha concedit l’ajut

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Cedir els drets de publicació, tant de les conclusions com dels articles que es derivin de la investigació, en els mitjans de difusió que utilitzi la FOT.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui part en les negociacions dels drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requerit per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

La sol·licitud ha d’enviar-se en format Word o Pdf. per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum vitae

c. Expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol de doctor

d. Memòria del treball que proposa amb el vist i plau del director del treball o
responsable del grup d’investigació receptor

e. Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.
Es recomana que un mateix Grup d’Investigació no hi concorri amb més d’un projecte..

f. Cartes de presentació, si n’hi ha

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2010.

El portarà a terme una comissió d’investigació de la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum vitae del candidat.
b. Memòria del treball proposat.
c. Historial científic del grup receptor.
d. Es valorarà les aplicacions clíniques i/o l’explotació en forma de patents.
e. Es considerà el paper de la bioinformàtica i l’optimització de tecnologies d’alt rendiment.

La decisió es farà pública en el mes d’Octubre, i la concessió tindrà efecte dintre de la mateixa anualitat.

 

Convocatòria beca exercici 2009/2010

CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2009
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut a postgraduats amb el títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’estudi del càncer colorrectal, dirigits per un professor doctor d’universitat.

L’import total de l’ajut és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.
El pagament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació.

És condició necessària que els sol·licitants tinguin el grau de doctor. Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Direcció de la Fundació, informació sobre els resultats obtinguts en els camps per als quals se’ls ha concedit l’ajut

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Cedir els drets de publicació, tant de les conclusions com dels articles que es derivin de la investigació, en els mitjans de difusió que utilitzi la FOT.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui part en les negociacions dels drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requerit per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

La sol·licitud s’ha d’enviar a la Fundació Privada Olga Torres, Ronda Maiols, 1 (Edifici BMC),  08192.-Sant Quirze del Vallès (Barcelona),  acompanyada de:a. Fotocòpia del DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum vitae

c. Expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol de doctor

d. Memòria del treball que proposa amb el vist i plau del director del treball o responsable del grup d’investigació receptor

e. Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

f. Cartes de presentació, si n’hi ha

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2009.

El portarà a terme una comissió d’investigació de la Fundació i es basarà en els criteris següents:

g. Currículum vitae del candidat.
h. Memòria del treball proposat.
i. Historial científic del grup receptor.


La decisió es farà pública en el mes d’Octubre, i la concessió tindrà efecte dintre de la mateixa anualitat.

Convocatòria beca exercici 2008/2009

CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2008
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut a postgraduats amb el títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’estudi del càncer colorrectal, dirigits per un professor doctor d’universitat.

L’import total de l’ajut és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.
El pagament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació.

És condició necessària que els sol·licitants tinguin el grau de doctor.
Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Direcció de la Fundació, informació sobre els resultats obtinguts en els camps per als quals se’ls ha concedit l’ajut

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Cedir els drets de publicació, tant de les conclusions com dels articles que es derivin de la investigació, en els mitjans de difusió que utilitzi la FOT.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui part en les negociacions dels drets corresponents.

La sol·licitud s’ha d’enviar a la Fundació Privada Olga Torres, ronda Maiols, 1 (Edifici BMC),  08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona acompanyada de:

a. Fotocòpia del DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum vitae

c. Expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol de doctor

d. Memòria del treball que proposa amb el vist i plau del director del treball o responsable del grup d’investigació receptor

e. Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

f. Cartes de presentació, si n’hi ha

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2008.

El portarà a terme una comissió d’investigació de la Fundació i es basarà en els criteris següents:

g. Currículum vitae del candidat.
h. Memòria del treball proposat.
i. Historial científic del grup receptor.


La decisió es farà pública en el mes d’Octubre, i la concessió tindrà efecte dintre de la mateixa anualitat.  

Convocatòria beca exercici 2007/2008

CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2007
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut a postgraduats amb el títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’estudi del càncer colorrectal, dirigits per un professor doctor d’universitat.

L’import total de l’ajut és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.
El pagament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació.

És condició necessària que els sol·licitants tinguin el grau de doctor. Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Direcció de la Fundació, informació sobre els resultats obtinguts en els camps per als quals se’ls ha concedit l’ajut

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Cedir els drets de publicació, tant de les conclusions com dels articles que es derivin de la investigació, en els mitjans de difusió que utilitzi la FOT.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui part en les negociacions dels drets corresponents.

La sol·licitud s’ha d’enviar a la Fundació Privada Olga Torres, ronda Maiols, 1 (Edifici BMC),  08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona acompanyada de:

a. Fotocòpia del DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum vitae

c. Expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol de doctor

d. Memòria del treball que proposa amb el vist i plau del director del treball o responsable del grup d’investigació receptor

e. Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

f. Cartes de presentació, si n’hi ha

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2007.

El portarà a terme una comissió d’investigació de la Fundació i es basarà en els criteris següents:

g. Currículum vitae del candidat.
h. Memòria del treball proposat.
i. Historial científic del grup receptor.


La decisió es farà pública en el mes d’Octubre, i la concessió tindrà efecte dintre de la mateixa anualitat.  

Convocatòria beca exercici 2006/2007

CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2006
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES

Bases de la convocatòria

Aquestes beques consisteixen en un ajut a postgraduats amb el títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’estudi del càncer colorrectal, dirigits per un professor doctor d’universitat.

L’ajut es concedeix per un any i és renovable a un altre.

L’import total de l’ajut és de 18.000,00 € anuals, el 50% del qual es farà  efectiu a la data de concessió i el 50% restant, als sis mesos, un cop lliurat l’informe trimestral d’evolució de la investigació.

És condició necessària que els sol·licitants tinguin el grau de doctor.

Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Direcció de la Fundació informació sobre els resultats obtinguts en els camps per als quals se’ls ha concedit l’ajut

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Cedir els drets de publicació, tant de les conclusions com dels articles que es derivin de la investigació, en els mitjans de difusió que utilitzi la FOT.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui part en les negociacions dels drets corresponents.

La sol·licitud s’ha d’enviar a la Fundació Privada Olga Torres, ronda Maiols, 1 (Edifici BMC),  08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona, acompanyada de:

a. Fotocòpia del DNI, targeta de resident o passaport en vigor.

b. Currículum.

c. Expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol de doctor.

d. Memòria del treball que proposa amb el vistiplau del director del treball o responsable del grup d’investigació receptor.

e. Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

f. Cartes de presentació, si n’hi ha.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 d’abril / Prorrogat fins al 31 de maig.

El portarà a terme una comissió d’investigació de la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum del candidat o candidata: fins a 3 punts.
b. Memòria del treball proposat: fins a 5 punts.
c. Historial científic del grup receptor: fins a 2 punts.


La decisió es farà pública el mes d’octubre, i la concessió s’efectuarà en el marc de l’XI Congrés d’ASEICA-2006.