Convocatòries

Es procedirà a una convocatòria de projectes d’investigació de caràcter anual. Els temes versaran sobre els aspectes ressenyats en el punt anterior. S’ha de presentar una memòria on es faran constar els apartats següents: títol, resum, equip investigador i centre, introducció i estat actual del tema, objectius, metodologia, aplicabilitat dels resultats, memòria econòmica (fungible, equips, personal), memòria científica del grup en els darrers 5 anys (projectes concedits, articles, tesis doctorals, patents) i CV dels membres de l’equip investigador.