Informació

El Patronat s’encarrega d’administrar i gestionar el patrimoni de la Fundació, per tal que amb els rendiments que genera i la captació d’ajuts, pugui dur a terme els objectius fundacionals.

La gestió es realitza amb el mínim cost atès la dedicació altruista dels membres del Patronat i del Comitè Científic, i únicament es retribueixen els serveis de professionals tècnics indispensables.

 

Distribució d'igressos i despeses de l’Exercici 2020

 

Ingressos

   1.772 € Patrocinadors i col·laboradors
  69.887 € Arrendaments i serveis
  27.688 € Rendiments i financers
     876 € Ingressos extraordinaris

 100.223 € Total

Beques d'investigació, ajuts i donacions

-120.000 € Beques d'investigació

-120.000 € Total

Despeses vinculades a l'activitat cientifica

  -3.930 € Publicitat i col·laboracions científiques
  -3.288 € Serveis professionals
    -338 € Subministraments

  -7.556 € Total

Despeses d'administració i estructura

  -2.418 € Reparacions i manteniment edificis
  -4.204 € Administració finques
  -3.094 € Assegurances
  -2.601 € Serveis bancaris
  -1.244 € Tributs

 -13.561 € Total