Informació

El Patronat s’encarrega d’administrar i gestionar el patrimoni de la Fundació, per tal que amb els rendiments que genera i la captació d’ajuts, pugui dur a terme els objectius fundacionals.

La gestió es realitza amb el mínim cost atès la dedicació altruista dels membres del Patronat i del Comitè Científic, i únicament es retribueixen els serveis de professionals tècnics indispensables.

 

Distribució d'igressos i despeses de l’Exercici 2016

Ingressos

   2.120 € Patrocinadors i col·laboradors
  66.834 € Arrendaments i serveis
  85.955 € Rendiments i financers
     477 € Ingressos extraordinaris

 155.386 € Total

Beques d'investigació, ajuts i donacions

-120.000 € Beques d'investigació
 -15.000 € Ajuts i donacions

-135.000 € Total

Despeses vinculades a l'activitat cientifica

  -4.578 € Publicitat i col·laboracions científiques
  -1.438 € Desplaçaments i despeses generals
  -3.929 € Serveis professionals
    -238 € Subministraments

 -10.183 € Total

Despeses d'administració i estructura

  -1.941 € Reparacions i manteniment edificis
  -2.953 € Administració finques
  -2.898 € Assegurances
  -2.788 € Serveis bancaris
    -410 € Tributs

 -10.990 € Total