som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Càncer Colorectal > Seguiment
Seguiment
autor/s: Dr. Joan Carles i Galceran
Protocol de seguiment Carcinoma Colorectal

Els pacients amb càncer colorectal (CCR), estadi I, seran seguits amb colonoscòpia cada 3 a 5 anys, per tal de detectar l’aparició d’un segon tumor o de pòlips.

En el malalts portadors d’un càncer de còlon, estadi II o II, cal que el seguiment consti d’anamnesi, exploració física, marcadors tumorals a la sang (CEA), ecografia abdominal i endoscòpia digestiva baixa. Caldrà valorar la idoneïtat de practicar Tomografia abdominopèlvica (TAC) en aquells malalts amb tumor de recte.

Només si l’exploració preoperatòria va ser incompleta caldrà practicar una nova colonoscòpia en el postoperatori.

L’exploració endoscòpica de budell gros, en el cas de ser normal, es realitzarà cada 3 anys. Com a alternativa en malalts que no tolerin aquesta exploració: proctoscòpia i ènema opac.

A partir del cinquè any el seguiment es fa bàsicament per descobrir el càncer de còlon metacrònic (posterior en el temps).