som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Càncer Colorectal > Mètodes Diagnosi > Sigmoidoscòpia Flexible
Sigmoidoscòpia flexible
autor/s: Dr. Javier Nebreda
Aquesta tècnica consisteix a introduir un tub prim amb llum a través del recte fins a uns 60 centímetres a la cerca de pòlips, àrees anormals i càncer. Aquesta tècnica permet diagnosticar més de la meitat de tots els càncers de còlon i agafar biòpsies de teixits si cal.

És una tècnica radiològica que permet veure la silueta del còlon després de la introducció d’un contrast baritat pel recte.

L’ènema de bari és una alternativa raonable, encara que menys eficaç, útil si no es disposa de colonoscòpia —convencional o virtual— o si el pacient no ha de ser sotmès a la sedació. Tanmateix, en el cas de detectar un pòlip no se’n podrà fer l’extirpació immediata durant la prova, tal com passa durant la colonoscòpia.