som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Càncer Colorectal > Introducció > Síndromes Hereditàries
Famílies amb simptomes hereditaris
autor/s: Dra. Dolores Maluenda Colomer
Quan se sospita un càncer familiar, què s’ha de fer?
Anar al metge especialista, i sol·licitar una avaluació del risc.
Qui decideix a quins familiars s’ha d’estudiar?
El metge especialista.
Però per què cal fer l’estudi genètic?
Perquè pretén identificar persones amb alta probabilitat de presentar alteracions genètiques associades. Sabent qui té “més punts”, es farà un seguiment més a curt termini com a pla preventiu, per tal de poder detectar a temps qualsevol alteració.
Qui ha de fer el cribatge o seguiment?
El metge especialista.