Convocatòria beques exercici 2019/2020

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE RECERCA.
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2019.
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES.

 

Bases de la convocatòria

 

1.- Àmbit d’aplicació

Aquestes beques consisteixen en un ajut econòmic a investigadors amb títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp del càncer colorectal en un Centre reconegut de Catalunya i/o d’Espanya.

 

2.- Modalitats

Es concediran dues beques. Una per a cada una de les Modalitats A i B.

Modalitat A.- Adreçada a Investigadors consolidats.

Hi podran concórrer els investigadors integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria, amb l’única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions.

Modalitat B.- Adreçada a investigadors emergents.

Destinada a investigadors integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria que faci menys deu anys de l’obtenció de la titulació de doctor i que no hagin estat beneficiaris de cap beca de la FOT en les dues últimes edicions. El projecte haurà d’estar dirigit per un investigador sènior.

No quedaran inclosos en el còmput de deu anys els períodes de baixa o excedència per maternitat que s’acreditin a la sol·licitud.

Al presentar la sol·licitud el candidat haurà d’indicar a quina de les modalitats concorre.

 

3.- Quantia

L’import de cada beca és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.

El desemborsament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació que haurà d’obtenir la conformitat de la comissió interna designada per la FOT per al seguiment del Projecte. El pagament es realitzarà directament al Centre en el que es desenvolupi la recerca, via donació.

 

4.- Condicions del programa

Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Fundació un informe del progrés de la recerca per a la qual se li ha concedit l’ajut amb indicació de les fites que es vagin assolint. I un informe final de les conclusions de la investigació, així com un resum divulgatiu.

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Lliurar un abstract dels articles que es publiquin, autoritzant a la FOT a reproduir-los en els medis de difusió que utilitzi. En el cas d’articles publicats a revistes científiques facilitar l’enllaç de la publicació originària.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui degudament informada i li sigui reconeguda i garantida la participació en els drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requerit per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

f. L’acceptació de l’ajut implicarà que els participants coneixen i accepten el marc definit per les normatives legals i ètiques en vigor, entre altres, les que tenen relació amb experimentació amb humans, ús de mostres i dades humanes, experimentació amb animals i amb el respecte a la seguretat i amb el medi ambient.

Al mateix temps es comprometen a desenvolupar el seu treball en el marc definit pel Codi Europeu de Bones Pràctiques Científiques:

http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf

g. Acceptar la normativa establerta per la Fundació sobre Protecció de Dades:

http://www.fundacioolgatorres.org/privacitat_investigadors/

 

5.- Presentació de les sol·licituds

La sol·licitud es formalitzarà complimentant el formulari que s’adjunta al final, enviant-lo signat per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum

c. Títol de Doctor o expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol.

d. Memòria del treball que proposa redactada en anglès i signada pel sol·licitant.

En el cas dels sol·licitants de la modalitat B hi ha de constar el vist i plau de l‘investigador sènior director del treball.

e. Escrit signat pel Responsable del Centre en el que es realitzarà la recerca acceptant acollir el seu desenvolupament en cas d’obtenir la beca.

f. Historial del grup d’investigació en el que s’integra l’investigador dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

g. Cartes de presentació o recomanació, si n’hi ha.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2019.

 

6.- Procés de selecció

El portarà a terme una comissió designada per la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum del candidat.

b. Memòria del treball proposat.

c. Historial científic del grup receptor.

d. Es valorarà les aplicacions clíniques i/o l’explotació en forma de patents.

e. Es considerà el paper de la bioinformàtica i l’optimització de tecnologies d’alt rendiment.

 

S’ha previst que la resolució es produeixi en el mes d’Octubre i el resultat es faci públic  per mitjà del Web de la Fundació i notificació enviada per correu electrònic als participants. L’adjudicació s’efectuarà dintre de la mateixa anualitat.

La presentació de la sol·licitud implica per part dels candidats l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 15 de Març de 2019.