Convocatòria beca exercici 2015/2016


CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2015
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES


Bases de la convocatòria


1.- Àmbit d’aplicació

Aquestes beques consisteixen en un ajut a postgraduats amb el títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’estudi del càncer colorrectal, dirigits per un doctor en Ciències de la Salut, en un Centre reconegut d’Espanya.


2.- Quantia

L’import total de l’ajut és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats.
El pagament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació que haurà d’obtenir la conformitat per part de la comissió interna designada per la FOT per a fer el seguiment del Projecte.


3.- Condicions del programa

És condició necessària que els sol·licitants tinguin el grau de doctor. Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Direcció de la Fundació, informació sobre els resultats obtinguts en els camps per als quals se’ls ha concedit l’ajut

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Lliurar un abstrac de les conclusions de la investigació, així com també un abstrac dels articles que es publiquin, autoritzant a la FOT  a reproduir-los en els medis de difusió que utilitzi. En el cas d’articles publicats a revistes científiques  facilitar l’enllaç de la publicació originària.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui part en les negociacions dels drets corresponents.

e. Participar als Congressos o actes científics a que sigui requerit per la FOT per a exposar els resultats de la investigació.

 

4.- Presentació de les sol·licituds

La sol·licitud ha d’enviar-se en format Word o Pdf. per correu electrònic a l’adreça de la Fundació : info@fundacioolgatorres.org adjuntant-hi en fitxers annexes la següent documentació escanejada :

a. DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum vitae

c. Expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol de doctor

d. Memòria del treball que proposa amb el vist i plau del director del treball o
responsable del grup d’investigació receptor, havent de presentar una versió en anglès.

e. Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació. Es recomana que un mateix Grup d’Investigació no hi concorri amb més d’un projecte.

f. Cartes de presentació, si n’hi ha.

g. Es valorarà no haver obtingut algun ajut anterior per part de la FOT.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2015.


5.- Procés de selecció

El portarà a terme una comissió d’investigació de la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum vitae del candidat.

b. Memòria del treball proposat.

c. Historial científic del grup receptor.

d. Es valorarà les aplicacions clíniques i/o l’explotació en forma de patents.

e. Es considerà el paper de la bioinformàtica i l’optimització de tecnologies d’alt rendiment.

La decisió es farà pública en el mes d’Octubre, i la concessió tindrà efecte dintre de la mateixa anualitat.


La presentació de la sol·licitud implica per part del candidat l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la FOT pugui adoptar en el cas de sorgir qualsevol dubte en la interpretació dels requisits i condicions enunciats en aquestes bases.

Sant Quirze del Vallès, 15 de Març de 2015.