Convocatòria beca exercici 2008/2009

CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2008
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES


Bases de la convocatòria

1.- Àmbit d’aplicació

Aquestes beques consisteixen en un ajut a postgraduats amb el títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’estudi del càncer colorrectal, dirigits per un professor doctor d’universitat.

2.- Quantia

L’import total de l’ajut és de 60.000,00 €  i es distribuirà en dues anualitats.
El pagament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un
previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació.

3.- Condicions del programa

És condició necessària que els sol·licitants tinguin el grau de doctor.
Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Direcció de la Fundació, informació sobre els resultats obtinguts en els camps per als quals se’ls ha concedit l’ajut

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Cedir els drets de publicació, tant de les conclusions com dels articles que es derivin de la investigació, en els mitjans de difusió que utilitzi la FOT.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui part en les negociacions dels drets corresponents.

4.- Presentació de les sol·licituds

La sol·licitud s’ha d’enviar a la Fundació Privada Olga Torres, ronda Maiols, 1 (Edifici BMC),  08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona acompanyada de:

a. Fotocòpia del DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b. Currículum vitae

c. Expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol de doctor

d. Memòria del treball que proposa amb el vist i plau del director del treball o responsable del grup d’investigació receptor

e. Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

f. Cartes de presentació, si n’hi ha

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de Juny de 2008.

5.- Procés de selecció

El portarà a terme una comissió d’investigació de la Fundació i es basarà en els criteris següents:

g. Currículum vitae del candidat.
h. Memòria del treball proposat.
i. Historial científic del grup receptor.


La decisió es farà pública en el mes d’Octubre, i la concessió tindrà efecte dintre de la mateixa anualitat.