Convocatòria beca exercici 2006/2007

CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ
PROGRAMA DE BEQUES POSTDOCTORALS ANY 2006
FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES


Bases de la convocatòria

1. Àmbit d’aplicació

Aquestes beques consisteixen en un ajut a postgraduats amb el títol de doctor per desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’estudi del càncer colorectal, dirigits per un professor doctor d’universitat.

2. Modalitat

L’ajut es concedeix per un any i és renovable a un altre.

3. Quantia

L’import total de l’ajut és de 18.000,00 € anuals, el 50% del qual es farà  efectiu a la data de concessió i el 50% restant, als sis mesos, un cop lliurat l’informe trimestral d’evolució de la investigació.


4. Condicions del programa

És condició necessària que els sol·licitants tinguin el grau de doctor.

Els sol·licitants a qui s’atorgui l’ajut han d’acceptar les condicions següents:

a. Lliurar trimestralment a la Direcció de la Fundació informació sobre els resultats obtinguts en els camps per als quals se’ls ha concedit l’ajut

b. Publicar els resultats de la investigació, citant la FOT com a font de finançament.

c. Cedir els drets de publicació, tant de les conclusions com dels articles que es derivin de la investigació, en els mitjans de difusió que utilitzi la FOT.

d. Facilitar que, en cas que dels resultats de la investigació se’n derivin beneficis comercials, la FOT sigui part en les negociacions dels drets corresponents.

 


5. Presentació de les sol·licituds

La sol·licitud s’ha d’enviar a la Fundació Privada Olga Torres, ronda Maiols, 1 (Edifici BMC),  08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona, acompanyada de:

a. Fotocòpia del DNI, targeta de resident o passaport en vigor.

b. Currículum.

c. Expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol de doctor.

d. Memòria del treball que proposa amb el vistiplau del director del treball o responsable del grup d’investigació receptor.

e. Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.

f. Cartes de presentació, si n’hi ha.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 d’abril / Prorrogat fins al 31 de maig.

6. Procés de selecció

El portarà a terme una comissió d’investigació de la Fundació i es basarà en els criteris següents:

a. Currículum del candidat o candidata: fins a 3 punts.
b. Memòria del treball proposat: fins a 5 punts.
c. Historial científic del grup receptor: fins a 2 punts.


La decisió es farà pública el mes d’octubre, i la concessió s’efectuarà en el marc de l’XI Congrés d’ASEICA-2006.