som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Aparell Digestiu > Preguntes Freqüents > Diarrea
Diarrea
autor/s: Dra. Mª del Carmen Peña Cala
Què és la diarrea?
Es considera diarrea l’increment evident de la freqüència habitual de deposicions o un canvi a consistència líquida.
Tipus de diarrea segons la seva durada:

1.- Diarrea aguda: quan la durada és menor de 3 setmanes en nens i adults i de 4 setmanes en lactants.

2.- Diarrea crònica: quan la persistència de la diarrea és superior a 3 setmanes en nens i adults i a 4 setmanes en lactants. El curs pot ser constant o intermitent.

Símptomes de la diarrea aguda

La diarrea aguda té l’origen gairebé sempre en un procés infecciós o, després de la presa d’antibiòtics, sol anar acompanyada d’altres símptomes com ara:

1.- vòmits

2.- febre

3.- mal de cap

4.- pèrdua de gana

5.- dolors musculars

6.- dolor abdominal de tipus còlic

7.- malestar general

Causes de la diarrea crònica:

La diarrea crònica és més difícil de diagnosticar perquè les causes poden ser molt variades:

1.- La síndrome de l’intestí irritable és la causa més freqüent de diarrea crònica. Sol presentar-se de manera intermitent i el seu diagnòstic és d’exclusió i, per tant, s’han de descartar altres causes de diarrea.

2.- La intolerància a la lactosa és també molt freqüent. Es calcula que en el nostre medi entre el 10% i el 15% de la població té intolerància parcial a la lactosa.

3.- També les infeccions intestinals poden ser causa de diarrea crònica, especialment les degudes a paràsits.

4.- La malaltia inflamatòria intestinal s’acompanya sovint de diarrea, habitualment va acompanyada de sang a la femta.

5.- Les malalties que produeixen mala absorció de nutrients també s’acompanyen de diarrea crònica, com en els pacients que tenen una malaltia celíaca.

6.- El càncer de còlon, en determinats pacients, pot acompanyar-se de diarrea crònica.

7.- La colitis microscòpica és una malaltia del còlon en la qual, malgrat que l’aspecte en l’endoscòpia és normal, les biòpsies detecten una important inflamació que produeix diarrea crònica.

8.- Altres causes menys freqüents són les diarrees que acompanyen altres malalties endocrines, les degudes a fàrmacs o a additius alimentaris, o les produïdes per isquèmia intestinal.

Com es diagnostica?
El diagnòstic de la diarrea es farà amb l’ajut d’anàlisis de sang, de femta i, en alguns pacients, després de fer una colonoscòpia per prendre biòpsies. Lògicament, segons el diagnòstic que s’estableixi el tractament serà diferent.
Quin és el tractament?

La majoria de les diarrees agudes són autolimitades (es curen soles), per la qual cosa només es recomana de fer estudis diagnòstics en cas de febre elevada, afecció de l’estat general, tenesme (desig continu i ineficaç de defecar), diarrea amb sang, deshidratació o evolució de més d’1 setmana malgrat el tractament simptomàtic. A vegades, fins i tot caldrà l’ingrés hospitalari en casos de deshidratació greu, vòmits incoercibles, edat avançada, malaltia subjacent greu o molta afecció de l’estat general.

El tractament consistirà sobretot en una dieta astringent, sense lactis, i en algun pacient pot ser necessari administrar-li antibiòtics per controlar-li la malaltia.