som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Aparell Digestiu > Patologies > Hèrnia de hiatus
Hèrnia de Hiatus
autor/s: Dra. Mª del Carmen Peña Cala
Què es una hèrnia?
Entenem per hèrnia la protrusió d’un òrgan o una part d’aquest, o una altra estructura, a través de la paret de la cavitat que el conté normalment.
Què és una hèrnia de hiatus?

És quan una part de l’estómac es projecta a través de l’obertura del diafragma per la qual passa l’esòfag.

Això facilita el pas del contingut gàstric cap a l’esòfag fins a provocar a la llarga esofagitis per reflux. La majoria de les vegades, la simptomatologia remet amb antiàcids i procinètics (medicació que serveix per accelerar el trànsit digestiu), però a vegades cal cirurgia per tancar l’hèrnia de hiatus (Nissen).

Quina simptomatologia produeix?

Cursa amb dolor, acidesa, flatulències i reflux.